Obchodní podmínky

www.mercedes-motors.cz

Provozovatel: Firma Radek Rudolf www.mercedes-motors.cz

Fakturacni Adresa: Blažimská 1781/4 Praha 4 Chodov

Fakturační adresa není adresa kontaktní

IČO/DIČ: 86569660 / CZ7606243018

Kontakt: +420607807705 /  +420776264312

info@mercedes-motors.cz

 

Základni ustanovení:

Tyto podmínky/dále jen VOP/ upravují smluvni vztahy mezi oběma stranami, jako prodavají Radek Rudolf www.mercedes-motors.cz a  na straně druhé kupující, který může být spotřebitelem.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Veškeré označení logy a vyrobi má pouze informační charakter.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád  a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 

Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrd&iacuiacute; kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Radek Rudolf Blažimská 1781/4 Praha 4 Chodov 14900. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránk&aacutaacute;ch mercedes-motors. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Firma Radek Rudolf je za tímto účelem platně registrována na Úřadě pro ochranu osobních informaci

 

 

 III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Technická podpora je zajišťována pruběžně info na telefonu pondělí až pátek od 10.00

do 20.00 hod. Zboží objednané přes eshop nebo emailem do 10.00 hod je podle skladových zásob odesílano v den objednání. Originalní díly jsou standartně zaváženy

1-2x tydně

 

IV. Ceny

Všechny ceny jsou dohodou . Ceny a zboží se mohou lišit od cen na eshopu a kupující je vždy o změně informován telefonicky. U originalních dilů se ceny vždy ověřují a potvrzují podle ceníku dodavatele. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvíiacute;m elektronického obchodu na www.mercedes-motors.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese   info@mercedes-motors.cz
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes email

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně nepoškozeného originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Kupujici je povinnen sdělit skutečnost o odstoupení od smlouvy emailem a neprodleně zboží odeslat na adresu , kterou obdrzi jako odpověď na odstoupení. Zboží musí být odesláno nejpozději 14tý den ode dne převzetí zboží. Zasilky odeslané takto na dobírku nebudou akceptovány. Zboží přijaté v nekompletním stavu nebo v poškozeným obalem bude automaticky vraceno odesílateli a odstoupení od smlouvy bude odmítnuto. Pojem poškozený obal znamená např rozmočený, polepený, roztržený nebo nekompletní

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 4. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 5. Zboží dohledaného dle VIN code jednotlivých vozů, protože v tomto případě se jedná o zboží na míru podle § 53 ods 8. Rovněž nelze vracet dily určené pro specialní podvozky a díly pod stalým tlakem protože se jedna o díly s expirační dobou užití
 6. Zboží , které bylo zadáno do opravy, nebo lakováni. rovněž nelze odstoupit od smlouvy na opravný nebo Tausch díl

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujíciho.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupníiacute; smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Platební podmínky

Prodávájící akceptuje tyto platební podmínky

Platba „na dobírku“

Platba předem na účet

Platba hotově při osobním převzetí

Platba na fakturu pouze velkoodběratelé

Platba zálohou /část zálohovou platbou na účet a část dobírkou/

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou – ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Zasílání přepravní službou – SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat zasilkou České pošty .  Cena přepravy je podle aktualního ceniku

 

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující , který je podnikatelem v SR a vyžaduje fakturu pro export je povinnen dolozit  kopii potvrzeni o registraci emailem a dodat veškeré fakturační údaje. Po obdržení je povinen  potvrdit kopii faktury podpisem a razítkem firmy a odeslat zpět na adresu odesílatele. Do zahraničí nevyvážíme originální d&iiacute;ly pro podnikatelské subjekty s registrovanou dańovou povinností.

V případě, že kupující nedodrží smlouvu tj.nepřevezme zásilku od přepravce a zboží se vratí zpět prodávajícímu, dopouští se kupující nedodržení kupní smlouvy a bude mu automaticky účtována částka 385kc + DPH , která odpovídá vynaloženým psychickym a fyzickym nakladum. V případě , ze nedojde k uhrazení této částky do 14 dnů, bude její vymáhání předáno vymáhací agentuře

 

 IX. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky se řídí platnými pravními předpisy ČR. Jak o záruční list obvykle slouží faktura nebo dodací list. K vyřízení reklamace je nutno doložit doklad o odborné montáži a u dílů podvozku doklad o provedené geometrii.  Na zboží, kde nebude reklamace dolozena dokladem o odborné montáži popř geometrii bude pohlíženo jako na zboží neodborně namontováno, tudíž poškozeno spotřebitelem.

Veškeré námi dodávané díly slouzi k instalaci v odborném servisu. Seznam doporučených servisu najdete v sekci PARTNEŘI

 

 X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 11. 2011 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

 

Prohlášení:

Z důvodu zvýšeneho zájmu ze strany některých zaměstnanců soukromé společnosti Mercedes Benz  Česká republika sro vydáváme toto prohlášení:

V našem internetovem obchodě není možno zakoupit Originalní náhradní díly Mercedes Benz koncovým spotřebitelům a ani tak nejsou prodávány.

Firma Mercedes-motors neni povinna a ani se nebude zodpovidat ani se nechat kontrolovat od zamestnancu jakekoli soukrome firmy pakliže s nimi nebude smluvne spojena:

Pro tyto potřeby je v České republice zřízena Ústava České republiky a souvisejicí sbirka zakonů a na kontrolu jsou určeny orgány statní správy.

Soukromým subjektům doporučujeme aby si pročetli

Nařízení Komise (EU) 330/2010 ze dne 20.4.2010, platnost do 31.5.2022

Nařízení Komise (EU) 461/2010 ze dne 27.5.2010, platnost do 31.5.2023

A toto nařízení přestali ignorovat