Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací

 1. Základní pojmy, úvodní podmínky a vymezení
 2. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi společností Radek Rudolf – Mercedes motors, sídlem Blažimská 1781/4,14900 Praha 11 IČ 86569660 DIČ CZ7606243018 (dále jen „Opravce“), a všemi osobami, které s opravcem vstupují do smluvních vztahů, jejichž předmětem je provedení servisních prací na motorových a přípojných vozidlech a jejich oprav ze strany oprávce (dále jen „klient“).
 3. Klientem se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla, uvedený v předloženém Osvědčení o registraci vozidla. Klient objednává opravu vždy na svůj účet a je povinen opravu opravci zaplatit. Klient objednává opravu u opravce osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupcem se rozumí ten, kdo objednává opravu na účet klienta, zejména zmocněnec i zaměstnanec. Klientem se tedy vždy rozumí osoba, která vozidlo do servisu opravci předala.
 4. Tyto VOP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi opravcem a klientem, jejichž předmětem je provedení servisních prací na motorových a přípojných vozidlech a jejich oprav ze strany opravce (dále jen „servisní práce“).
 5. Tyto VOP jsou součástí veškerých smluv o dílo, jejichž předmětem jsou opravy, či jiné servisní práce prováděné opravcem na motorových vozidlech a další služby poskytované na základě smluv uzavřených mezi opravcem a zákazníkem.
 6. Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody oprávce a klienta, nestanoví-li tyto VOP, že postačí dohoda potvrzená elektronickou komunikací (zejména prostřednictvím elektronické pošty) příp. ústní. V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým ve smlouvě o dílo a ustanovením VOP má přednost ujednání obsažené ve smlouvě o dílo.
 7. Veškeré smlouvy o dílo mezi opravcem a zákazníkem včetně jejich změn či dodatků musí být uzavírány písemně, jinak se k nim nepřihlíží.
 8. Zákazník byl před uzavřením smlouvy o dílo s těmito VOP seznámen, což potvrdil svým podpisem objednávky díla – zakázky.
 9. Tyto VOP jsou uveřejněny v provozovnách opravce
 10. Servisní práce
 11. Smlouva o dílo týkající se servisních prací (dále jen „smlouva o dílo“) se uzavírá zpravidla na tiskopisu zakázkového formuláře opravce (dále jen „zakázka“ nebo „zakázkový list“), který podle požadavků klienta vyplní pověřený zaměstnanec opravce. Klient je povinen uvést rozsah požadovaných prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení a další údaje, pokud mohou být pro opravce v souvislosti se servisními pracemi relevantní.

2. Uzavřením smlouvy o dílo se rozumí podpis zakázky klientem a opravcem. Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy o dílo akceptuje klient. Jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny návrhu jsou protinávrhem klienta. Smlouvou o dílo se zavazuje opravce k provedení zakázky a klient se zavazuje zakázku převzít a zaplatit cenu zakázky.

 1. V zakázce se uvede předmět díla se specifikací rozsahu prací, které mají být na motorovém vozidle provedeny a specifikací motorového vozidla, na kterém bude dílo prováděno, předpokládaný termín dokončení a odhad ceny díla, pokud to okolnosti umožňují. V případech, které nesnesou odkladu, lze zakázku sjednat, případně změnit i elektronickou formou, a to emailem za podmínky, že emailová adresa klienta je uvedena na zakázce, přičemž emailová komunikace musí probíhat z emailových adres klienta a uvedených v zakázce a z firemních emailových adres opravce.
 2. Majitel nebo provozovatel vozidla odpovídá za to, že každý, kdo vozidlo přiveze k opravě a učiní objednávku, je jeho oprávněným zástupcem. Klient je povinen hradit cenu opravy. Klient je povinen při zadání opravy předložit osvědčení o registraci vozidla a identifikovat se.
 3. Vystupuje-li zástupce jménem klienta, který je podnikatelem, a který je zapsán v předloženém osvědčení o registraci vozidla, má se za to, že zástupce je klientem pověřen opravu u opravce objednat. Pokud klient popře zastoupení, zástupce vstupuje do povinnosti klienta a podpisem zakázkového listu na sebe bere závazek, že uspokojí veškeré budoucí závazky klienta z této smlouvy, bude-li k tomu klientem za splnění zákonných podmínek vyzván.
 4. Klienti zadávající opravu na základě celoroční objednávky, servisní smlouvy či jiného dokumentu na budoucí opravu či údržbu blíže nespecifikovaného vozového parku, se nemohou následně zprostit odpovědnosti k zaplacení díla a převzetí vozidla odkazem na nezpůsobilost osoby, která jejich jménem vystupovala a podpisovala.
 5. Kdo objednává opravu jménem fyzické osoby a nedoloží písemné zmocnění nebo oprávnění, bude po předložení osvědčení o registraci vozidla zapsán do zakázkového listu jako osoba, která „vozidlo do servisu předala“ a i na něho se vztahují práva a povinnosti klienta podle těchto VOP, včetně povinnosti uhradit cenu opravy, a to rukou společnou a nerozdílnou s majitelem vozidla.
 6. Opravce je oprávněn odmítnout přijmout do opravy vůz, pokud osoba, která jej přistavila, nepředloží osvědčení o registraci vozidla.
 7. Opravce je oprávněn ověřit při zadávání opravy totožnost klienta dle průkazu totožnosti a v rámci zákonných limitů identifikaci evidovat, v případě odmítnutí identifikace není povinen přijmout vozidlo a potvrdit zakázkový list.
 8. Klient je dále povinen pověřenému zaměstnanci opravce uvést pravdivé a platné údaje o své totožnosti, zejména správné jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, nebo správnou adresu obchodní firmy, sídlo (místo podnikání), IČ. Dále je klient povinen pověřenému zaměstnanci opravce uvést pravdivý a aktuální telefonický a eventuálně i jiný kontakt.
 9. Opravce je oprávněn pověřit provedením servisních prací třetí osobu. Opravce odpovídá klientovi za kvalitu a jakost takto provedených servisních prací jako by servisní práce provedla sama společnost oprávce.
 10. Klient souhlasí s tím, že pracovní postup opravy nemusí odpovídat pracovním postupům doporučeným výrobcem a že o takovém pracovním postupu nemusí být informován
 1. Opravce je oprávněna provést s motorovým vozidlem jednu nebo více zkušebních jízd v rozsahu přiměřeném prováděné opravě před započetím servisních prací, zejména za účelem identifikace závady a před jeho předáním klientovi za účelem kontroly funkčnosti motorového vozidla po provedených servisních pracích.
 2. Opravce upozorní klienta bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu klient k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu klient dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
 3. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, opravce je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li klient na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má opravce právo požadovat, aby tak klient učinil v písemné formě
 4. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Opravce má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
 5. Zachová-li se opravce podle odstavců 14 a 15 tohoto článku, nemá klient práva z vady díla vzniklá pro nevhodnost věci nebo příkazu.
 6. Trvá-li klient na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění ze strany opravce, může opravce od smlouvy odstoupit.

III. Cenové údaje servisních prací, rozšíření

 1. Cena díla uvedená v zakázce je cena stanovená odhadem (cena předběžná). Klient bere výslovně na vědomí, že konečná cena díla závisí na rozsahu díla (provedených opravách, servisních pracích či dalších službách).
 2. Klient se zavazuje uhradit cenu dle aktuálního ceníku opravce, příp. dohodnutou v zakázce. Ceny uvedené v zakázce jsou uvedeny jako orientační a předběžné s tím, že klient bere na vědomí, že skutečná cena za provedené servisní práce se od ceny uvedené v zakázce může lišit.
 3. Pokud opravce zjistí, že cenu určenou odhadem bude třeba překročit podstatně, oznámí to bez zbytečného odkladu klientovi spolu s odůvodněním nové ceny. Neodstoupí-li klient od smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
 4. Oznámení o překročení ceny díla stanovené odhadem je možné učinit i emailem za podmínek uvedených v čl. II. odst. 3 těchto VOP nebo prostřednictvím SMS na mobilní telefon uvedený klientem na zakázce.
 5. Provedení prací nad rámec rozsahu díla sjednaného v zakázce vyžaduje předchozí souhlas klienta, který lze udělit i prostřednictvím emailu za podmínek uvedených v čl. II. odst. 3 těchto VOP.
 6. Opravce je oprávněn bez souhlasu klienta překročit cenu uvedenou v zakázce (byla-li sjednána) maximálně o 10 %.

 7. V případě, že by cena měla překročit cenu uvedenou v zakázce o více než 10 %, je opravce povinen o této skutečnosti informovat klienta a vyžádat si klientův souhlas k provedení prací. Klient může  udělit souhlas i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace za podmínek uvedených v čl. II. odst. 3 těchto VOP.

 1. Pokud klient odmítne opravu za skutečně kalkulovanou cenu dle odst. 7 tohoto článku, zavazuje se klient vyzvednout vozidlo do dalších 48 hodin a zaplatit cenu za práci, vynaloženou opravcem ke zjištění rozsahu vad, a to dle platného ceníku opravce. V takovém případě je klient povinen uhradit opravci provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla, případně opravy již provedené, dle původní zakázky. Pokud si klient vozidlo do tří pracovních dnů od vyrozumění nepřevezme, vzniká opravci za další dny skladování nárok na úhradu parkovného dle čl. V. odst. 2 těchto VOP. 8. Provedené práce dle odst. 8 tohoto článku, spotřebovaný materiál a díly zamontované do vozu, jejichž demontáž a další použití není možné, hradí v takovém případě klient.
 2. Zjistí-li opravce v průběhu provádění servisních prací, že motorové vozidlo má i jiné závady než ty, jejichž odstranění klient požadoval, upozorní opravce klienta neprodleně telefonicky či elektronickou poštou na jejich existenci a dohodne s klientem další postup.
 3. Prostřednictvím prostředků elektronické komunikace za podmínek uvedených v čl. II. odst. 3 těchto VOP může klient udělit souhlas s rozšířením nebo změnou servisních prací uvedených v zakázce.
 4. Termín dokončení servisních prací
 5. Předběžný termín dokončení servisních prací uvedený v zakázce podepsané klientem je stanoven jako orientační a předběžný, nedohodnou-li se smluvní strany v zakázce jinak.
 6. Opravce je povinen vynaložit potřebné úsilí pro dodržení předběžně stanoveného termínu dokončení díla uvedeného v zakázce, pokud je to z objektivních důvodů možné, jinak v nejbližším možném dalším termínu, který opravce neprodleně oznámí klientovi.
 7. Opravce je oprávněn termín dokončení servisních prací podle potřeby prodloužit, a to zejména v případech, kdy bude v průběhu servisních prací zjištěno, že skutečný rozsah a pracnost servisních prací je vyšší, než bylo předběžně stanoveno v zakázce při převzetí motorového vozidla.
 8. Pokud se rozšíří nebo změní rozsah servisních prací oproti rozsahu uvedenému v zakázce a následkem této skutečnosti není možné původní termín dokončení servisních prací dodržet, je opravce povinen sdělit klientovi nový termín dokončení, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy toto zjistí.
 9. Dojde-li k prodloužení termínu dokončení servisních prací dle tohoto článku, považuje se toto prodloužení za klientem odsouhlasené, ledaže klient uvede nejpozději do tří dnů písemné výhrady k tomuto prodloužení.
 10. Je-li k provedení díla nutná součinnost klienta, určí mu opravce přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má opravce právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet klienta, anebo, upozornil-li na to klienta, odstoupit od smlouvy.
 11. U složitejších typu oprav nelze garantovat termin dokončení obzvlášt při pracech součinných s Autorizovaným servisem Mercedes Benz  . Klient toto bere na vědomí.  Pakliže klient nesouhlasí je jeho právo odstoupit od smlouvy.
 12. Předání a převzetí motorového vozidla
 13. Předání a převzetí motorového vozidla se provádí v provozovně opravce v termínu stanoveném v zakázce nebo v oznámení opravce o prodloužení servisních prací, není-li dohodnuto jinak.
 14. Opravce má právo účtovat parkovné ve výši 200,- Kč bez DPH za každý započatý den, kdy je klient v prodlení s převzetím motorového vozidla, a to dnem následujícím po termínu uvedeného v zakázce nebo po oznámení o dokončení opravy.
 15. Dohodne-li se klient s opravcem telefonicky nebo e-mailem na převzetí motorového vozidla ze strany opravce nebo předání vozidla zpět klientovi v jiném místě než v provozovně opravce, provádí se převzetí či předání vozidla na dohodnutém místě. V jiném místě než v provozovně opravce je klient povinen opravci zaplatit cenu přepravy motorového vozidla podle ceníku platného v den uskutečnění přepravy motorového vozidla, nedojde-li k jiné dohodě.
 16. V případě převzetí motorového vozidla v jiném místě, než je provozovna opravce, může opravce na místě převzetí odmítnout, a to zejména v případech, kdy:
 17. a) opravce usoudí, že motorové vozidlo není v řádném stavu, který zaručuje nepoškození vozidla cestou z místa převzetí do provozovny opravce;
 18. b) opravce usoudí, že motorové vozidlo není v souladu s veškerými požadavky právních předpisů České republiky kladenými na provoz vozidel na pozemních komunikacích (např. vozidlo nebude disponovat platným povinným ručením či splňovat podmínky o technické způsobilosti).
 19. opravce není povinen vydat klientovi předmět díla před úplným zaplacením ceny díla.
 20. Ocitne-li se klient v prodlení s převzetím předmětu díla, přechází nebezpečí škody na předmětu díla na klienta, a to prvním dnem prodlení.
 21. Nepřevezme-li klient předmět díla bez zbytečného odkladu poté, co předmět díla měl být dokončen; byl-li dokončen později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení, může jej opravce na účet klienta vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha věci, opravce vyrozumí klienta o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí předmětu díla, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný klient o předmět díla po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, může opravce předmět díla na jeho účet prodat i bez vyrozumění. V takovém případě klient zmocňuje opravce, aby předmět díla přehlásil či odhlásil v evidenci motorových vozidel.
 22. Při předání vozidla ze strany klienta je tento povinen upozornit opravce na veškerá neoriginální zabudovaná zařízení a příslušenství jako jsou např. GPS, elektrická kniha jízd, montáž LPG, chip tuning atd.
 23. Vyúčtování servisních prací
 24. Ceny servisních prací účtuje opravce na základě ceníku servisních prací platnému ke dni uzavření smlouvy o dílo, který je zveřejněn a k dispozici v provozovně opravce. Z těchto cen může opravce poskytnout slevy.
 25. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se v daňovém dokladu se nemusi vykazovat zvlášť.
  1. Pokud je klientovi poskytnuto náhradní vozidlo, zavazuje se jej vrátit v nepoškozeném stavu, čisté a uhradit půjčovné dle aktuálního ceníku opravce, pakliže nedojde k jiné předem dohodnuté ceně. Klient je zároveň povinen dodržet povinnosti ze smlouvy o nájmu vozidla.

  VII. Platební podmínky

  1. Cena servisních prací a případně půjčovného náhradního vozidla je splatná ihned při převzetí motorového vozidla klientem, nestanoví-li daňový doklad vystavený opravcem pozdější den splatnosti.
  2. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy. Všechny platby v penězích probíhají v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje se zásadně uvádějí v této měně. V případě, že opravce využije svého oprávnění požadovat zálohu na poskytnutá plnění, doručí klientovi po obdržení zálohy odpovídající daňový doklad.
  3. Při placení částky nad 250.000,- Kč (dále jen „limit“) je klient povinen provést platbu bezhotovostně na příslušný bankovní účet opravce. Do limitu se započítají všechny poplatky v Kč poskytnuté klientem opravci v průběhu jednoho kalendářního dne a současně na jeden obchodní případ.
  4. Peněžité platby jsou v případě bezhotovostních plateb splatné ve prospěch účtu opravce uvedeného v daňovém dokladu, resp. ve prospěch jiného účtu, který opravce písemně určí. Klient se zavazuje používat příslušný variabilní symbol, pokud je uveden na daňovém dokladu. Bankovní poplatky nese každý účastník na své straně sám.
  5. V případě bezhotovostních plateb se za den zaplacení považuje den připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet opravce. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu (sobotu, neděli, státní svátek), posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den.
  6. Opravce je oprávněn požadovat zaplacení přiměřené zálohy na servisní práce. Pokud klient na výzvu opravce takovou zálohu neposkytne a opravce již započal s provedením servisních prací, je opravce oprávněn servisní práce přerušit. O dobu, než dojde k poskytnutí zálohy ve prospěch opravce, se prodlužuje sjednaný termín dokončení servisních prací.
  7. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je klient povinen zaplatit opravci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  8. Klient přebírající vůz z opravy na základě celoroční objednávky či servisní smlouvy hradí cenu opravy po převzetí vozidla, dle data splatnosti na faktuře. Při vydání vozidla podpisem potvrdí převzetí na zakázkovém listu a správnost faktury.
  9. Klient objednávající opravy v rámci celoroční objednávky či servisní smlouvy, který byl nebo je v prodlení s úhradou byť i jediné splatné ceny za dříve provedenou opravu, je povinen všechny další opravy hradit v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem v souladu s ustanovením odst. 3 tohoto článku a ztrácí právo na vydání vozidla před úplným zaplacením ceny servisních prací.
 1. Na uzavření celoroční objednávky či servisní smlouvy není nárok. Opravce tuto smlouvu uzavírá podle svých možností a na základě vyhodnocení vlastních rizikových kriterií, je oprávněna kdykoliv a jednostranně ukončit oprávnění z celoroční objednávky a požadovat úhradu ceny všech splatných pohledávek před předáním vozidla.

VIII. Zadržovací právo

 1. Opravce je oprávněn zadržet vozidlo, na kterém jsou prováděny servisní práce, k zajištění své splatné pohledávky za klientem související se servisními pracemi nebo půjčovným náhradního vozidla.
 2. Zadržovací právo lze uplatnit také k zajištění pohledávek z dříve přijatých zakázek klienta. Opravce je oprávněn zajistit zadržovacím právem i nesplatný dluh typicky v případech, kdy prohlásí klient, že dluh nesplní, nebo lze-li důvodně předpokládat, že klient dluh nesplní řádně a včas. O zadržení motorového vozidla dle předchozího odstavce vyrozumí opravce klienta bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem.
 3. Zadržovací právo zaniká zánikem pohledávky opravce anebo vydáním zadrženého vozidla klientovi oproti poskytnutí jistoty v podobě odsouhlasené opravcem.
 4. Záruka
 5. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady provedených servisních prací.
 6. Opravce poskytuje na provedené servisní práce záruku v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy České republiky, pakliže není sjednáno jinak písemně.
 7. Na běžné opotřebení a mechanické poškození se záruka nevztahuje. Stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž není výrobcem určeno nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo dovozcem vozidla.
 8. Klient je povinen si motorové vozidlo při jeho převzetí řádně prohlédnout; zjištěné vady anebo poškození motorového vozidla je povinen klient písemně označit ihned při převzetí, jinak se má za to, že klient převzal od opravce vozidlo bez vad anebo poškození. Nevytkne-li klient při převzetí motorového vozidla jeho vady anebo poškození dle předchozího odstavce, nevznikají klientovi nároky z uplatněných vad anebo poškození vozidla.
 9. V případě vad anebo poškození, které nebylo možné zjistit při řádně provedené prohlídce vozidla při jeho převzetí klientem, musí vady anebo poškození klient písemně oznámit opravci neprodleně po jejich zjištění. Reklamované vady anebo poškození musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány.
 10. Opravce důvodně reklamovanou vadu anebo poškození podléhající záruce odstraní. V naléhavých případech může být odstranění vady anebo poškození provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se reklamovaná vada anebo poškození týká za předpokladu, že klient předem písemně požádá opravce o možnost provedení opravy touto jinou odbornou osobou a opravce tuto osobou dopředu schválí. Opravce nese náklady na práci a materiál nezbytný k provedení opravy důvodně reklamované vady anebo poškození.
 11. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu anebo poškození odstranit, může klient požadovat slevu z ceny servisních prací.
 12. Na opravy provedené dle požadavku klienta pouze provizorně „na dobu dočasnou“ nebo přes upozornění opravce na nevhodnost požadavku klienta se záruka nevztahuje a klient nese riziko veškeré škody.
 13. Záruku dále nelze uplatnit v následujících případech:
 14. a) při provádění servisních prací byly použity dle požadavku klienta jiné, jím opatřené, náhradní díly, provozní hmoty, mazadla a spotřební materiál;
 15. b) vozidlo nebylo opravci předáno současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad;
 16. c) opravce neudělil předchozí souhlas k odstranění reklamované vady anebo poškození jinou odbornou osobou;
 17. d) reklamované vady anebo poškození a/nebo díly byly jinou osobou nebo klientem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v odst. 6. tohoto článku;
 18. e) závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u opravce
 19. Odpovědnost za škodu
 20. Opravce odpovídá za škody vzniklé během zkušebních jízd. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo klient nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na klienta.
 21. Za škodu na věcech nacházejících se na/v motorovém vozidle, a které nejsou součástí povinné výbavy motorového vozidla, odpovídá opravce pouze v případech, kdy byly tyto věci výslovně uvedeny v zakázce.
 22. Klient je povinen opravci nejpozději před zahájením provádění zakázky oznámit skutečnost, že v motorovém vozidle, které je předmětem díla, je nainstalován jakýkoliv neoriginální software. V případě, že tak klient neučiní, opravce neodpovídá za škodu na neoriginálním softwaru způsobenou v rámci provádění servisu nebo opravy motorového vozidla a klient bere výslovně na vědomí, že při provádění díla může být původní nainstalovaný neoriginální software klienta nahrazen aktuálním originálním softwarem doporučeným výrobcem vozu.
 23. Klient bere na vědomí, že vozidlo, které převezme opravce do opravy bude skladováno na krytém nebo nekrytém parkovišti. Opravce neodpovídá za jakékoliv škody, které by na převzatém vozidle byly způsobené povětrnostními vlivy jako např. krupobitím nebo vyšší mocí.
 24. Náklady na opravu, jakož i jiné platební povinnosti související s opravou, které klientovi nezaplatí pojišťovna, je povinen zaplatit klient opravci.
 25. Výhrada vlastnictví
 26. Všechny náhradní díly použité při provádění servisních prací zůstávají ve vlastnictví opravce až do okamžiku úplného zaplacení.
  1. Klient je povinen předem uvést do zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví opravce jako použitý materiál bez hodnoty. Poškozené díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy nebo hrazeny pojišťovnou, přenechává klient vždy do vlastnictví opravce.

  XII. Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré případné spory mezi opravcem a klientem související se servisními pracemi budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto opravce a klient akceptují, že místně příslušným soudem bude soud v místě sídla opravce.
  2. V případě, že dojde mezi opravcem a klientem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.
  3. Odchylná ujednání obsažená v zakázce potvrzené ze strany opravce a klienta mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
  4. Veškeré vztahy, které nejsou výslovně upraveny v zakázce a ani v těchto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
  5. Smluvní strany si vzájemně udělují výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věcech servisních prací prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na své elektronické kontakty (zpravidla na adresy elektronické pošty).
  6. Smluvní strany se přijetím těchto VOP podle ustanovení § 630 OZ dohodly na prodloužení obecné promlčecí doby pro peněžité pohledávky, které vzniknou kterékoliv smluvní straně v souvislosti se servisními pracemi, na dobu pěti let.
  7. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá ze smlouvy o dílo uzavřené mezi opravcem a klientem nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému právu.

  8. Stane-li se některé ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi opravcem a klientem či VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy či VOP, pokud z povahy smlouvy či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy či VOP oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy či VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy či VOP, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem. V případě, že dojde ke změně právní úpravy a tato změna si vyžádázměnu smlouvy či VOP, smluvní strany se zavazují smlouvu či VOP uvést do souladu se změněnými právními předpisy, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny.

  1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016

—————————————————————————————————ESHOP    ———————————————————————————————————————————–

www.mercedes-motors.cz

Provozovatel: Firma Radek Rudolf www.mercedes-motors.cz

Fakturacni Adresa: Blažimská 1781/4 Praha 4 Chodov

Fakturační adresa není adresa kontaktní

IČO/DIČ: 86569660 / CZ7606243018

Kontakt: +420607807705 /  +420776264312

info@mercedes-motors.cz

 

Základni ustanovení:

Tyto podmínky/dále jen VOP/ upravují smluvni vztahy mezi oběma stranami, jako prodavají Radek Rudolf www.mercedes-motors.cz a  na straně druhé kupující, který může být spotřebitelem.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Veškeré označení logy a vyrobi má pouze informační charakter.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád  a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 

Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrd&iacuiacute; kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Radek Rudolf Blažimská 1781/4 Praha 4 Chodov 14900. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránk&aacutaacute;ch mercedes-motors. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Firma Radek Rudolf je za tímto účelem platně registrována na Úřadě pro ochranu osobních informaci

 

 

 III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Technická podpora je zajišťována pruběžně info na telefonu pondělí až pátek od 10.00

do 20.00 hod. Zboží objednané přes eshop nebo emailem do 10.00 hod je podle skladových zásob odesílano v den objednání. Originalní díly jsou standartně zaváženy

1-2x tydně

 

IV. Ceny

Všechny ceny jsou dohodou . Ceny a zboží se mohou lišit od cen na eshopu a kupující je vždy o změně informován telefonicky. U originalních dilů se ceny vždy ověřují a potvrzují podle ceníku dodavatele. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvíiacute;m elektronického obchodu na www.mercedes-motors.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese   info@mercedes-motors.cz
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes email

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně nepoškozeného originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Kupujici je povinnen sdělit skutečnost o odstoupení od smlouvy emailem a neprodleně zboží odeslat na adresu , kterou obdrzi jako odpověď na odstoupení. Zboží musí být odesláno nejpozději 14tý den ode dne převzetí zboží. Zasilky odeslané takto na dobírku nebudou akceptovány. Zboží přijaté v nekompletním stavu nebo v poškozeným obalem bude automaticky vraceno odesílateli a odstoupení od smlouvy bude odmítnuto. Pojem poškozený obal znamená např rozmočený, polepený, roztržený nebo nekompletní

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 4. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 5. Zboží dohledaného dle VIN code jednotlivých vozů, protože v tomto případě se jedná o zboží na míru podle § 53 ods 8. Rovněž nelze vracet dily určené pro specialní podvozky a díly pod stalým tlakem protože se jedna o díly s expirační dobou užití
 6. Zboží , které bylo zadáno do opravy, nebo lakováni. rovněž nelze odstoupit od smlouvy na opravný nebo Tausch díl

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujíciho.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupníiacute; smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Platební podmínky

Prodávájící akceptuje tyto platební podmínky

Platba „na dobírku“

Platba předem na účet

Platba hotově při osobním převzetí

Platba na fakturu pouze velkoodběratelé

Platba zálohou /část zálohovou platbou na účet a část dobírkou/

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou – ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Zasílání přepravní službou – SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat zasilkou České pošty .  Cena přepravy je podle aktualního ceniku

 

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující , který je podnikatelem v SR a vyžaduje fakturu pro export je povinnen dolozit  kopii potvrzeni o registraci emailem a dodat veškeré fakturační údaje. Po obdržení je povinen  potvrdit kopii faktury podpisem a razítkem firmy a odeslat zpět na adresu odesílatele. Do zahraničí nevyvážíme originální d&iiacute;ly pro podnikatelské subjekty s registrovanou dańovou povinností.

V případě, že kupující nedodrží smlouvu tj.nepřevezme zásilku od přepravce a zboží se vratí zpět prodávajícímu, dopouští se kupující nedodržení kupní smlouvy a bude mu automaticky účtována částka 385kc + DPH , která odpovídá vynaloženým psychickym a fyzickym nakladum. V případě , ze nedojde k uhrazení této částky do 14 dnů, bude její vymáhání předáno vymáhací agentuře

 

 IX. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky se řídí platnými pravními předpisy ČR. Jak o záruční list obvykle slouží faktura nebo dodací list. K vyřízení reklamace je nutno doložit doklad o odborné montáži a u dílů podvozku doklad o provedené geometrii.  Na zboží, kde nebude reklamace dolozena dokladem o odborné montáži popř geometrii bude pohlíženo jako na zboží neodborně namontováno, tudíž poškozeno spotřebitelem.

Veškeré námi dodávané díly slouzi k instalaci v odborném servisu. Seznam doporučených servisu najdete v sekci PARTNEŘI

 

 X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 11. 2011 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

 

Prohlášení:

Z důvodu zvýšeneho zájmu ze strany některých zaměstnanců soukromé společnosti Mercedes Benz  Česká republika sro vydáváme toto prohlášení:

V našem internetovem obchodě není možno zakoupit Originalní náhradní díly Mercedes Benz koncovým spotřebitelům a ani tak nejsou prodávány.

Firma Mercedes-motors neni povinna a ani se nebude zodpovidat ani se nechat kontrolovat od zamestnancu jakekoli soukrome firmy pakliže s nimi nebude smluvne spojena:

Pro tyto potřeby je v České republice zřízena Ústava České republiky a souvisejicí sbirka zakonů a na kontrolu jsou určeny orgány statní správy.

Soukromým subjektům doporučujeme aby si pročetli

Nařízení Komise (EU) 330/2010 ze dne 20.4.2010, platnost do 31.5.2022

Nařízení Komise (EU) 461/2010 ze dne 27.5.2010, platnost do 31.5.2023

A toto nařízení přestali ignorovat